O projekcie

Celem głównym projektu jest określenie kierunków rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego, wstępnie zdiagnozowanego przez wnioskodawcę oraz partnerów projektu, określenie jego zasięgu i wyznaczenie granic.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie badań i analiz służących opracowaniu koncepcji w funkcjonalnych układach przestrzennych w postaci Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego.

Jednym z celów szczegółowych przyczyniających się do osiągnięcia celu głównego będzie wyznaczenie granic miejskiego obszaru funkcjonalnego, tzw. delimitacja.

Ponadto badania i analizy prowadzone w celu wyznaczenia niniejszego obszaru generować będą cel szczegółowy dotyczący identyfikacji wspólnych celów rozwojowych dla danego obszaru funkcjonalnego (wspólna polityka transportowa, identyfikacja turystyczna czy ochrona lokalnych zasobów chronionych).

Istotnymi celami szczegółowymi projektu będą również: wzmocnienie współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym przynoszącym korzyści wszystkim obszarom oraz wsparcie w zakresie przygotowania dokumentacji dla projektów, które mają być finansowane ze środków funduszy strukturalnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Wytworzone produkty w postaci Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego, a co za tym idzie Polityki Transportowej, Systemu Identyfikacji Turystycznej czy Waloryzacji Przyrodniczej posłużą w okresie długofalowym do promowania wspólnego planowania rozwoju i rozwiązywania problemów miasta Kołobrzeg oraz otaczających go gmin wiejskich Gminy Kołobrzeg oraz Gminy Ustronie Morskie.

Projekt realizowany jest w latach 2013 – 2015.