Polityka transportowa

W ramach działania nr 3 założono opracowanie „Polityki transportowej nadmorskiego obszaru funkcjonalnego obejmującego Gminę Miasto Kołobrzeg, Gminę Kołobrzeg oraz Gminę Ustronie Morskie” wraz z niezbędnymi badaniami, w tym konsultacje społeczne.

Grupę docelową stanowić tu będą przede wszystkim mieszkańcy obszaru ale również partnerzy społeczno – gospodarczy czy instytucje publiczne.

W ramach działania firma zewnętrzna m.in.:

  • wykona badania ruchu na obszarze funkcjonalnym w sezonie turystycznym uwzględniając m.in.: napełnienia środków transportu zbiorowego, natężeń ruchu rowerowego.
  • przeprowadzi badania ankietowe w sezonie turystycznym, w tym turystów, mieszkańców, kuracjuszy,
  • sporządzi opis obszaru od strony transportowej oraz opracuje modele sieci transportu zbiorowego,
  • określi charakterystykę zachowań komunikacyjnych oraz niezbędne dane do modelowania ruchu,
  • zdefiniuje optymalne kierunki oraz etapy rozbudowy poszczególnych systemów transportowych na obszarze funkcjonalnym,
  • opracuje harmonogram prac oraz szacunkowy koszt realizacji rozbudowy poszczególnych systemów transportowych,

 

Link do plakatu w ramach konsultacji społecznych.

Pomiar ruchu

Baza danych

Polityka transportowa

Prezentacja

Prognoza

Raport z konsultacji