Strategia obszaru

W ramach niniejszego działania (nr 1) zostanie wybrana firma zewnętrzną, która przeprowadzi niezbędne analizy, badania w tym konsultacje społeczne mając na celu określenie zasięgu obszaru funkcjonalnego:

 • wykona badania dotyczące ilości mieszkańców w okresie szczytu turystycznego i poza szczytem,
 • przeprowadzi badania ankietowe w sezonie turystycznym, w tym turystów, mieszkańców, kuracjuszy,
 • sporządzi opis i mapę obszaru,
 • zdefiniuje optymalne kierunki rozwoju przestrzennego i powiązań pomiędzy ośrodkami,
 • zdefiniuje rozmieszczenie i powiązania przestrzenne głównych atrakcji regionu, w tym turystycznych, kulturowych, przyrodniczych i historycznych
 • inne niezbędne badania określone na podstawie doświadczenia wyłonionej firmy oraz zrealizowanych dotychczas podobnych projektów.

Jako wynik prowadzonych badań zostanie opracowana „Strategia rozwoju nadmorskiego obszaru funkcjonalnego obejmujacego Gminę Miasto Kołobrzeg, Gminę Kołobrzeg oraz Gminę Ustronie Morskie”  (nr 2). Strategia obejmować będzie między innymi:

 • tendencje przemian i rozwoju pod kątem mieszkańców, przedsiębiorczości, turystyki, rolnictwa,
 • analizę SWOT,
 • wizję rozwoju obszaru,
 • priorytety i cele strategiczne,
 • system wdrażania Strategii.

Zasięg terytorialny to ok. 75 km2 – może ulec zmianie po zakończeniu prac określonych w pkt.1 (określenie granic obszaru funkcjonalnego oraz jego powiązań).

Grupa docelowa wynika z powyższych badań i dotyczy mieszkańców gmin objętych obszarem funkcjonalnym, partnerów społeczno – gospodarczych, radnych oraz szczególnie władz lokalnych, jako realizatorów Strategii.

strategia KSOF 27.02.2014

zał nr 1 do strategii KSOF matryca wskaźników 27.02. 2014

Delimitacja_KSOF